EnglishTurkish

İç Kontrol Standartları ve Bileşenleri

1-İç Kontrol Bileşenleri
Amaç ve Hedefler
Hedef Takip Planı(Performans Göstergeleri)
Hizmet Standartları
Operasyonel Süreçler
Süreli Yazılar Takip Formu
Vekil Personel Tablosu
Temel Değerler
Temel Politikalar ve Öncelikler

2-İç Kontrol Standartları

A- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1- Etik Değerler ve Dürüstlük

Standart 2 – Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

Standart 3- Personelin Yeterliliği

 İdari Personel Performans Değerlendirme Formu

Standart 4-Yetki Devri

Akademik ve İdari Personel Görev Yetki ve Sorumluluklar

İdari Görev Dağılımı

Akademik Görev Dağılımı

Hassas Görevler

B- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart 5- Planlama ve Programlama

Standart 6- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Standart 6-1 Bilgisayar Laboratuvarları Risk Unsurları

Standart 6-2. Bölüm Başkanı Atanma Süreci

Standart 6-3. Çalışma Odaları Salonlar ve Sınıfların Risk Değerlendirilmesi

Standart 6-4.Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi

Standart 6-5.Danışman Belirlenmesi

Standart 6-6.Öğrenci Disiplin Soruşturması Risk Matriksi

Standart 6-7. Sınava İtiraz işlemleri Risk Matriksi

Standart 6-8. Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Standart 6-9. Staj İşlemleri Risk Matriksi

Standart 6.10.Satın Alma Risk Değerlendirilmesi

 Hedef Takip Planı (İş Akış Süreçleri)

Hedef Takip Planı (Stratejik Hedefler)

Özet Risk Değerlendirme Tablosu

Risk Değerlendirme Formu

Risk Değerlendirme Kriterleri

Risk Kayıt Formu İş Akışları

Risk Kayıt Formu Stratejik Hedefler

Risk Matriksi (Genel)

Risk Skorları Tablosu (Genel)

Riskli Kabul Edilen İş, İşlem ve Birim – GENEL

C- KONTROL FAALİYETLERİ

Standart 7- Kontrol Faaliyetleri ve Yöntemleri

Taşınır İş Akış Süreçleri

Bakım Onarım Hizmetleri İş Akış Süreçleri

Eğitim-Öğretim İşleri İş Akış Süreçleri

Hedef Takip Planı (Performans Göstergeleri)

Hedef Takip Planı (İş Akış Süreçleri)

İdari İşler ve Güvenlik İşleri İş Akış Süreçleri

İş Sürecindeki İmza ve Onay Mercileri

Mali İşler İş Akış Süreçleri

Mezun Hizmetleri İş Akış Süreci

Öğrenci Hizmetleri İş Akış Süreçleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü

Sosyal ve Eğitsel Etkinlikler Prosedürü

Standart 8- Süreçlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Standart 9- Görevler Ayrılığı

Standart 10- Hiyerarşik Kontroller

Standart 11- Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

D- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart 13- Bilgi ve İletişim

Standart 14- Raporlama

Standart 15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16- Hata Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik

Hata, Usulsüzlük, Öneri ve Şikâyet Formu

E- İZLEME

Standart 17- İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart 18- İç Denetim