İç Kontrol Aşamaları

A- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1- Etik Değerler ve Dürüstlük

Standart 2 – Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

Standart 3- Personelin Yeterliliği

                      İdari Personel Performans Değerlendirme Formu

Standart 4-Yetki Devri

                      Akademik ve İdari Personel Görev Yetki ve Sorumluluklar

                      İdari Görev Dağılımı

                      Akademik Görev Dağılımı

                      Hassas Görevler

B- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart 5- Planlama ve Programlama

Standart 6- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Standart 6-1 Bilgisayar Laboratuvarları Risk Unsurları

Standart 6-2. Bölüm Başkanı Atanma Süreci

Standart 6-3. Çalışma Odaları Salonlar ve Sınıfların Risk Değerlendirilmesi

Standart 6-4.Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi

Standart 6-5.Danışman Belirlenmesi

Standart 6-6.Öğrenci Disiplin Soruşturması Risk Matriksi

Standart 6-7. Sınava İtiraz işlemleri Risk Matriksi

Standart 6-8. Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Standart 6-9. Staj İşlemleri Risk Matriksi

Standart 6.10.Satın Alma Risk Değerlendirilmesi

                      Hedef Takip Planı (İş Akış Süreçleri)

                      Hedef Takip Planı (Stratejik Hedefler)

                      Özet Risk Değerlendirme Tablosu

                      Risk Değerlendirme Formu

                      Risk Değerlendirme Kriterleri

                      Risk Kayıt Formu İş Akışları

                      Risk Kayıt Formu Stratejik Hedefler

                      Risk Matriksi (Genel)

                      Risk Skorları Tablosu (Genel)

                      Riskli Kabul Edilen İş, İşlem ve Birim – GENEL

C- KONTROL FAALİYETLERİ

Standart 7- Kontrol Faaliyetleri ve Yöntemleri

                      Taşınır İş Akış Süreçleri

                      Bakım Onarım Hizmetleri İş Akış Süreçleri

                      Eğitim-Öğretim İşleri İş Akış Süreçleri

                      Hedef Takip Planı (Performans Göstergeleri)

                      Hedef Takip Planı (İş Akış Süreçleri)

                      İdari İşler ve Güvenlik İşleri İş Akış Süreçleri

                      İş Sürecindeki İmza ve Onay Mercileri

                      Mali İşler İş Akış Süreçleri

                      Mezun Hizmetleri İş Akış Süreci

                      Öğrenci Hizmetleri İş Akış Süreçleri

                      Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü

                      Sosyal ve Eğitsel Etkinlikler Prosedürü

Standart 8- Süreçlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Standart 9- Görevler Ayrılığı

Standart 10- Hiyerarşik Kontroller

Standart 11- Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

D- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart 13- Bilgi ve İletişim

Standart 14- Raporlama

Standart 15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16- Hata Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

                      Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik

                      Hata, Usulsüzlük, Öneri ve Şikâyet Formu

E- İZLEME

Standart 17- İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart 18- İç Denetim